Ring til os

Hvad leder du efter?


Tak for din besked!

Vi vender tilbage hurtigst muligt og max inden 1 arbejdsdag.

Ha' en rigtig dejlig dag :-)

HØJER INVEST OPKØBER RUMAS A/S

► For english version please scroll down 

Højer Invest overtager Rumas

Pressemeddelelse

Højer Invest opkøber endnu et selskab, og to møbelvirksomheder med et solidt nordjysk grundlag bliver således søsterselskaber i en stærk alliance…

Højer Invest, som også ejer Højer Møbler A/S, har pr. 1. juni 2020 opkøbt og overtaget alle aktiviteter i Rumas A/S, der efter 50 år som selvstændig kontormøbelproducent nu har valgt at sælge virksomheden.

Line Søe overtog i januar 2018 den daglige ledelse af Rumas A/S efter hendes far og grundlægger John Pedersens død. I de sidste 2½ år har direktør Line Søe sammen med underdirektør Michael Petersen bygget videre på den solide platform, som hendes far har skabt.

”Det har været 2 ½ spændende - men også meget udfordrende år; men med Michael Petersen ombord og med hans store erfaring på møbelmarkedet har vi fået opdateret Rumas’ kollektion, vores processer og vores fantastiske showroom i Aalborg samt tydeliggjort samhandelsstrategien ud mod vores forhandlere og arkitekter.” Rumas fremstår derfor i dag som en tidssvarende møbelvirksomhed og en professionel, synlig aktør på kontraktmøbelmarkedet”.

”Med strategien på plads er jeg derfor glad for at kunne videregive stafetten til Højer Invest. Jeg er særligt stolt af at Rumas med dette salg fortsat er i solide, nordjyske hænder og at lokale arbejdspladser således bevares. Jeg er sikker på, at det er begyndelsen på en ny og spændende rejse for Rumas”, udtaler Line Søe.

Og overtagelsen af Rumas A/S krævede da heller ikke megen betænkningstid for indehaver af Højer Invest, Jens Højer. ”Synergierne for Højer Møbler og Rumas er mange, men skal jeg pege på et par stykker, så bliver det et stort udbytte af en optimeret fælles produktion, et bredt og konkurrencedygtigt sortiment og det veletablerede samarbejde med en lang række arkitekter, Rumas kommer med. Netop arkitekterne spiller også en vigtig rolle i den strategi, som Højer Møbler i dag arbejder ud fra ift. indretning af nutidens og fremtidens skoler”.

”Højer Møblers kernekompetence på skolemøbelmarkedet er at skabe funktionelle, inspirerende og innovative indretningsløsninger, der understøtter de forskellige læringsstile og skaber optimale forudsætninger for læring og trivsel. Det sker bl.a. ved hjælp af et nytænkende møbelsortiment, der skaber aktiverende og motiverende læringsrum. Med tilførslen af Rumas’ møbelsortiment, står Højer Møbler fremadrettet endnu stærkere på dette felt, som fortsat vil være Højer møblers primære forretningsområde. Tilsvarende er der i Højer Møblers eksisterende sortiment en lang række møbler, som søsterselskabet Rumas’ forhandlere på kontormøbelmarkedet nu også kan få stor fordel af”.

”I det hele taget kommer vi til at tage det bedste med fra begge forretninger”, udtaler Jens Højer, der glæder sig meget over opkøbet og til det nye samarbejde med Rumas-holdet.

Højer møblers nuværende direktør Michael Glibstrup, der fremover skal fungere som adm. direktør i begge selskaber, ser også tilførslen af et ekstra ben at stå på, som en stor styrke for Højer Møbler. ”Ved at udvide sortimentet og tilføje et ekstra segment, som vi ikke tidligere har arbejdet intensivt med, er vi parate til at vinde land i både DK og på eksportmarkederne. Vi er særdeles stærkt rustede nu med en stor tro på fremtiden – til glæde for både kunder og medarbejdere”.

 

For yderligere oplysninger kontakt:

Hos Rumas A/S:
Michael Petersen, tlf. 40801155

Hos Højer Møbler A/S:
Jens Højer, tlf. 21831920

www.hojermober.dk

 

ENGLISH VERSION

Press release

Højer Invest purchases yet another company and two furniture companies with a solid base in the northern part of Denmark hereby become sister companies in a strong alliance.

As of June 1rst 2020, Højer Invest, which is owned by the owner of Højer Møbler A/S, has purchased and acquired all activities at Rumas A/S, which has chosen to sell the company after 50 years as an office furniture supplier.

Line Søe took over the daily management of the Rumas A/S in January 2018 when her father and founder John Pedersens passed away. During the last 2½ years, the managing director Line Søe has refined the solid platform that her father has created together with assistant general manager Michael Petersen.

”It has been 2 ½ exciting years – but also challenging years; but with Michael Petersen aboard and with his great experience from the furniture market, we have updated Rumas’ collection, our processes and our wonderful showroom in Aalborg as well as clarified the commercial strategies towards our distributors and architects. That is why Rumas today appears as an up-to-date furniture company and a professional, prominent player on the marked of contract furniture”.

”With the strategy in line, I am therefore pleased to be able to pass on the baton to Højer Invest. I am proud to say that with this decision, Rumas will stay in solid hands in North Jutland and that local jobs will be maintained in this way. I am sure that this is the beginning of a new and exciting journey for Rumas”, says Line Søe.

And the acquisition of Rumas A/S did not call for very much time for reflection from the owner of Højer Invest, Jens Højer. ”There are many synergies between Højer Møbler and Rumas, but if I am to point out a few, it will be the benefit of an optimised and joint production, a large and competitive product range and the well-established working relationship with a line of architects, that Rumas offers. Especially the collaboration with architects plays an important role in the strategy, that Højer Møbler has implemented in connection with interior design of schools of today and tomorrow”.

For further information please contact:

Rumas A/S:
Michael Petersen, tel. 0045-40801155

Højer Møbler A/S:
Jens Højer, tel. 0045-21831920

www.hojermober.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Højer Møblers core competences within the school furniture marked are to create functional, inspiring and innovative interior designs, which support different learning styles and creates optimum conditions for learning and well-being. By using an innovative furniture range, activating and motivating learning spaces are created. And by adding the furniture range of Rumas, Højer Møbler appears even stronger within this field, which will continue to be the main line of business. At the same time, there are several furniture in Højer Møblers existing product range from which the sister company Rumas’ distributors on the office furniture market can benefit”.

 

”All things considered, we plan to take the best elements from both businesses”, says Jens Højer, that is very pleased with the purchase and look forward to collaborating with the Rumas team.

 

The current CEO at Højer Møbler, Michael Glibstrup, who will act as CEO for both companies, also regards the acquisition of an extra leg to stand on as a great strength for Højer Møbler. ”By extending the product range and adding an additional segment, with which we have not worked intensely before, we are now ready to take market shares in both Denmark and abroad. We are very well prepared now and have a strong belief in the future – for the benefit of our customers and employees”.